Insolvenční návrh

Insolvenční návrh je faktické zahájení insolvenčního řízení. To je zahájeno dnem, kdy tento návrh dojde věcně příslušnému soudu. Tento návrh musí být v listinné podobě a opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala. V elektronické podobě pak musí být tento návrh opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Poslední možností je pak zaslání pomocí datové schránky.

Kdo podává insolvenční návrh

Z logiky věci může insolvenční návrh podat věřitel. Ale i sám dlužník může sám na sebe podat insolvenční návrh. V situaci, kdy jde ale pouze o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat pouze jen dlužník.

Zjistí-li se, že již v průběhu insolvenčního řízení vznikla věřiteli škoda tím, že nebyl podat, nebo byl podat insolvenční návrh později než bylo nutné, může soud nařídit předběžné opatření, kdy musí dlužník uložit do úschovy specifickou částku, se kterou již nemůže nakládat.

Co musí insolvenční návrh obsahovat

Insolvenční návrh musí obsahovat obecné náležitosti podání, dále pak označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká případně označení jeho zástupců. Fyzická osoba je označena jménem, příjmením, bydlištěm a u podnikatele identifikačním číslem. Dále musí návrh obsahovat rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka.

Pokud podá insolvenční návrh sám dlužník, musí do něj navíc specifikovat seznam svého majetku a pohledávek, seznam závazků a věřitelů, seznam zaměstnanců (pokud nějaké má) a listiny, které dokládají úpadek případně hrozící úpadek. Pokud chce dlužník v rámci insolvenčního řízení řešit své oddlužení, musí tento návrh spojit s insolvenčním řízením a podat i návrh na povolení oddlužení.

Pokud podá insolvenční návrh věřitel, musí osvětlit a doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k ní musí připojit její přihlášku.

Oznámení o zahájení insolvenčního řízení

Po podání insolvenčního návrhu následuje oznámení o zahájení insolvenčního řízení. To učiní insolvenční soud vyhláškou, kterou musí zveřejnit nejpozději do 2 hodin poté, co obdržel insolvenční návrh. Pokud návrh dorazí mimo úřední hodiny, bude vyvěšen do dvou hodin po začátku následujících úředních hodin.

Obsah vyhlášky

Insolvenční řízení se zahájí na základě insolvenčního návrhu vyhláškou. Vyhláška pak musí obsahovat informace o insolvenčním soudu, který ji vydal, označení insolvenčního navrhovatele, označení dlužníka, údaj o zveřejnění v rejstříku, jméno a příjmení osoby, která ho vydala a den vydání. Tato vyhláška se zároveň doručuje všem účastníkům insolvenčního řízení a není proti ní odvolání.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *